Corona crisis Sri Lanka - maart 2020
De Coronacrisis gaat ook aan Sri Lanka niet voorbij

Het afgelopen jaar werd Sri Lanka en in feite de hele wereld op de Eerste Paasdag opgeschrikt door de verschrikkelijke aanslagen in drie kerken en een hotel. Er ontstond een grote angst voor nog meer aanslagen op onschuldige burgers, een angst die ik in menig gezicht heb gezien tijdens mijn laatste werkbezoek november 2019. Een nieuw bezoek zat deze maand in de planning, maar toen ik vernam van de dreiging van een besmettelijke ziekte, die wel eens over de wereld kon gaan, heb ik op het nippertje geen ticket besteld. Het leert ons, dat ons leven voor iedereen even kwetsbaar en dat het niet verkeerd is om zo af en toe eens na te denken in welke situatie bevoorrechte situatie wij leven. Als ik hoor hoe het in mijn tweede thuisland verloopt met de Coronabestrijding dan is het toch wel heel anders dan bij ons. Er is nauwelijks nog vliegverkeer en er is door ons ministerie een negatief reisadvies voor het eiland afgegeven. Wie het land betreedt, gaat na aankomst gelijk twee weken in een kazerne in quarantaine. Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan heeft men de bevolking al enkele malen verplicht, om een aantal dagen binnen te blijven. De toeristenindustrie - de voornaamste bron van inkomsten - stort opnieuw in. Men was het negatieve reisadvies na de aanslagen nog maar nauwelijks te boven. Omdat wij met name als stichting met de allerarmsten te doen hebben, merken we hoe juist zij opnieuw getroffen zijn. Velen hebben geen stromend water en het geringe werk dat men soms heeft of moet zien te vinden, komt door het aan huis gebonden zijn niet meer in beeld. Veel mensen die nog maar net financieel rond konden komen, lijden nu honger. De ooit door ons gebouwde waterzuiveringsinstallaties bij father Ajith draaien overuren. Er is in die regio een grote vraag naar zuiver drinkwater, dit om de dagen in huis te kunnen overbruggen. Er is in ieder geval een zuiveringscapaciteit van ongeveer vijftien duizend liter per dag. We hebben via de hedendaagse media dagelijks contact, met name met father Ajith. Hij geeft aan dat het einde van de Coronacrisis in Sri Lanka nog lang niet in zicht is. Het zal duidelijk zijn dat het daar aan een aantal belangrijke zaken ontbreekt, zoals een goede opvang in de ziekenhuizen, om van het testen maar te zwijgen. Voor wie getroffen wordt zijn er geen voorzieningen zoals een uitkering of toelage, de armen worden alleen maar armer. Dat neemt niet weg, dat de bouw niet stil ligt. Er worden weer volop woonhuizen gebouwd en een melkfabriek. Deze fabriek moet de dagelijkse opbrengst van de inmiddels ongeveer tweehonderd melkkoeien gaan verwerken. De uitgifte van melkkoeien bewerkstelligde in het gebied van father Ajith een enorme welvaart.
Met plezier kijk ik terug naar de laatste infoavond in de Stefans-Hof te Borne. Als je de dvd presentatie zag, dan zag je toch wat een kleine bijdrage een groot verschil maakt, soms zelfs tussen leven en dood. Ik verlang ernaar om weer snel naar het eiland te gaan, naar al die mensen waar wij samen zorg voor hebben, mijn vrienden wachten daar op mij.

Dank voor kennisname, een hartelijke groet en goede gezondheid gewenst!

Hasselt, 25 maart 2020
Namens het HAS bestuur - Theo van der Sman.
 
Het dragen van mondkapjes is verplicht.
 
The Corona crisis does not ignore Sri Lanka

Last Easter, Sri Lanka and in fact the entire world was shocked on Easter Sunday by the horrific attacks in three churches and a hotel. There was a great fear of even more attacks on innocent civilians, a fear that I saw in many faces during my last working visit November 2019. A new visit was planned this month, but when I learned of the threat of an infectious disease, which could go around the world, I did not order a ticket in the nick of time. It teaches us that our lives are equally vulnerable to everyone and that it is not wrong to occasionally think about the situation in which privileged situation we live.
When I hear how things are going in my second home country with the Corona fight, it is very different from ours. There is hardly any air traffic and our ministry has issued a negative travel advice for the island. Those who enter the country immediately are put in quarantine in a barrack for two weeks after arrival. In order to prevent the spread of the Coronavirus, the population has already been obliged several times to stay indoors for a few days. The tourism industry - the main source of income - is collapsing again. The negative travel advice after the attacks was hardly exceeded. Because we, as a foundation, deal with the poorest of the poor, we notice how right they have been hit again.
Many have no running water and the little work that one sometimes has or has to find, is no longer visible due the period of being bound to the house. Many people who were just able to make ends meet are now starving. The water treatment plants at Father Ajith, which we once built, are working overtime.
In that region, there is a great demand for pure drinking water, to be able to endure the days at home. In any case, there is a purification capacity of about fifteen thousand liters per day. We have daily contact with the contemporary media, especially with Father Ajith. He indicates that the end of the Corona crisis in Sri Lanka is far from yet. It will be clear that there are a number of important things missing, such as good care in hospitals, not to mention testing. For those affected, there are no provisions such as benefits or allowance, the poor only get poorer. This does not detract from the fact that construction has not stopped. Plenty of residential houses and a milk factory are being built again. This factory has to process the daily yield of the now approximately two hundred cows. The project of the cows brought tremendous prosperity to Father Ajith's area.

I look back with pleasure to the last information evening in the Stefans-Hof in Borne. When you saw the DVD presentation, you saw what a small contribution makes a big difference, sometimes even between life and death. I long to go back to the island soon, to all the people we care about together, my friends are waiting for me there. Thanks for taking note, a warm greeting and good health!

Hasselt, March 25, 2020
On behalf of the HAS board - Theo van der Sman.